Η ΜΕΓΑ αναγνωρίζει τη σημασία της “Ατζέντας 2030”, ευθυγραμμίζοντας τους στόχους της (τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα), τις δράσεις της και την στρατηγική της με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Παρακολουθεί συστηματικά τις σχετικές επιδόσεις της και παρουσιάζει την πρόοδό της στον Ετήσιο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

Μέσω του Προγράμματος “Act Green Program: Redesign – Reduce – Recycle”, η ΜΕΓΑ προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας τη σημασία υλοποίησης δράσεων με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Επίσης, δεσμεύεται μέσα από τις καθημερινές της δραστηριότητες να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στους παρακάτω στόχους: