ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από μελέτες* στην Ελλάδα προέκυψε ότι ένα στα τρία άτομα ηλικίας 20 έως 60 ετών μπορεί να παρουσιάσει στην διάρκεια ενός έτους, επεισόδιο ακούσιας απώλειας ούρων –δηλαδή ακράτεια, με τις γυναίκες να επηρεάζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό ήτοι μία στις δύο σε σχέση με τους άνδρες, οπου η αντίστοιχη αναλογία είναι ένας στους πέντε.

Γενικά στα άτομα άνω των 40 ετών, ακράτεια ούρων παρουσιάζει ένα στα τέσσερα άτομα.

Η ηλικία παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην εμφάνιση αλλά και στην εξέλιξη της ακράτειας.

Στους άνδρες υπάρχει μια μικρή αυξητική τάση εμφάνισης ακράτειας ως την ηλικία των 45 ετών, ενώ πτωτική είναι η συχνότητα εμφάνισης των συμπτωμάτων μέχρι την ηλικία των 60 ετών για να παρατηρηθεί μια περαιτέρω επιδείνωση του προβλήματος στις τρεις τελευταίες δεκαετίες της ζωής.

Στις γυναίκες η ακράτεια ούρων επιδεινώνεται ραγδαία χρόνο με το χρόνο μέχρι την ηλικία των εξήντα ετών, με ζενίθ εμφάνισης στις ηλικίες 55-60 ετών ενώ ελαφρά πτωτική είναι η συχνότητα εμφάνισης στις ηλικίες 60-70 για να αρχίσει να αυξάνεται ξανά, σημαντικά μετά την ηλικία των 70 ετών.

*Τα στοιχεία που υπάρχουν στην βιβλιογραφία σχετικά με την ακράτεια των ούρων στην Ελλάδα προέρχονται από μελέτες του Ουρολόγου Ε.Σπυρόπουλου και συνεργατών.

Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από ερωτηματολόγια που χορηγήθηκαν σε 1466 άτομα ηλικίας από 20-93 ετών και στη μελέτη αυτή υπήρξε ένας διαχωρισμός σε δύο ηλικιακές ομάδες από 20-60 ετών και από 61-93 ετών.

Με την ευγενική συμβολή του Χειρουργού Ουρολόγου – Ανδρολόγου Ασβέστη Χαράλαμπου Π.